BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5332/TCT-CS
V/v Ngành nghề ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong quá trình hướng dẫn cục thuếvà cơ sở kinh doanh về chính sách ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế thấy rằng cụcthuế và cơ sở kinh doanh gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định lĩnh vực, ngànhnghề được ưu đãi đầu tư. Để có căn cứ hướng dẫn cục thuế và các cơ sở kinhdoanh, Tổng cục Thuế đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về vấn đề sau:

Tại điểm 7 Mục I Phần A “Danh mụclĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư” Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật đầu tư quy định: “Sản xuất chất bán dẫn và các linh kiện điện tửkỹ thuật cao; sản xuất sản phẩm phần mềm, nội dung thông tin số;cung cấpcác dịch vụ phần mềm, nghiên cứu công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhânlực công nghệ thông tin” thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh“làm đại lý cung cấp dịch vụ tên miền, hosting” thì có thuộc lĩnh vực quy địnhtại điểm 7 Mục I Phần A “Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư” Phụ lục 1ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên hay không?

Tổng cục Thuế mong sớm nhận đượcý kiến phúc đáp của Quý Bộ.

Xin cảm ơn sự hợp tác của QuýBộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương