BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5334/TCT-CS
V/v In, phát hành biên lai thu phí xác minh giấy tờ; tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trả lời công văn số 4486/LĐTBXH-KHTC ngày 28/11/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vềviệc in và phát hành biên lai thu phí xác minh giấy tờ theo quy định tại Thôngtư số 37/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội về mẫu Biên lai thu phí xác minh giấy tờ đã đề xuất:

Tên Biên lai: Biên lai thu phí xácminh giấy tờ

Kích thước: 19 x 11 cm

Số Liên: 3 Liên

+ Liên 1: Báo soát

+ Liên 2: Giao cho người nộp tiền;

+ Liên 3: Lưu tại cuống Biênlai.

Số Biên lai/quyển: 50 số

Biên lai tại mỗi nước được dịch ratiếng nước sở tại và đóng dấu quốc huy của cơ quan đại diện của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội tại nước sở tại lên các liên biên lai theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, BộLao động – Thương binh và Xã hội có thể ủy quyền cho Cục Quản lý lao động nước ngoàiđăng ký sử dụng Biên lai thu phí tự in và Cục quản lý lao động nước ngoài chịutrách nhiệm kiểm tra việc in, phát hành, quản lý sử dụng Biên lai thu phí vớicác Ban quản lý lao động nước ngoài.

3. Trường hợp thay mẫu biên lai hoặckhông sử dụng tiếp mẫu biên lai cũ đã in thì Cục Quản lý lao động nước ngoàithuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải liên hệ với Tổng cục Thuế đểthống nhất in, phát hành và sử dụng mẫu mới, đồng thời Cục Quản lý lao động nướcngoài thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thủ tục thanh hủytheo quy định tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng BộTài chính về việc ban hành Chế độ quản lý ấn chỉ thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TVQT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương