BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5336/TCT-TNCN
V/v Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Văn phòng Chính phủ
(Địa chỉ: Số 1, Bách Thảo, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 7238/VPCP-QTTV ngày 13/12/2007 của Văn phòng Chính phủ hỏi về việc xác địnhthuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động nghiên cứu khoa học tại Văn phòng Chínhphủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Thuế đã có công văn số 6170/BTC-TCT ngày 17/5/2006 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn khấu trừ thuếthu nhập cá nhân tại nguồn. Theo quy định tại công văn này, thì: “Bộ Tài chínhđồng ý đối với các đơn vị chi trả thu nhập chưa thực hiện khấu trừ thuế 10%trên tổng thu nhập thì chỉ xử lý truy thu thuế TNCN đối với các khoản cá nhânnhận được kể từ ngày Thông tư số 81/2004/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành(tức từ ngày 12/9/2004 trở đi)”.

Như vậy, các khoản chi trả của Vănphòng Chính phủ cho ông Khổng Đức Khiêm - đại diện của Viện Lịch sử Đảng về việcthực hiện đề tài Lịch sử VPCP và Biên niên lịch sử VPCP trước ngày 12/9/2004 sẽkhông thực hiện xử lý truy thu thuế TNCN.

2. Từ ngày 12/9/2004 trở đi, cáckhoản chi trả của Văn phòng Chính phủ cho các cá nhân có hoạt động nghiên cứu khoahọc tại Văn phòng Chính phủ được thực hiện như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CPngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhậpđối với người có thu nhập cao; và công văn số 508 TCT/TNCN ngày 17/02/2005 củaTổng cục Thuế về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2004, thì:

- Trường hợp các cá nhân ký hợp đồngnghiên cứu khoa học với Văn phòng Chính phủ là cán bộ của Văn phòng Chính phủthì khoản tiền lương, tiền công mà các cá nhân nhận được từ công việc này thuộcthu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Văn phòng Chính phủ thực hiện khấu trừthuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

- Trường hợp cá nhân đại diện chomột nhóm người không phải là cán bộ của Văn phòng Chính phủ ký hợp đồng nghiêncứu khoa học trực tiếp với Văn phòng Chính phủ thì Văn phòng Chính phủ sẽ thựchiện khấu trừ 10% trên tổng thu nhập đối với các khoản chi trả cho từng cá nhâncó thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên. Danh sách các cá nhân tham gia phảiđược kèm theo bản hợp đồng cùng bản kê thu nhập của từng cá nhân có chữ ký xácnhận của cá nhân đó.

Trường hợp thu nhập chịu thuế khôngđến 60 triệu đồng/năm, thu nhập chịu thuế bình quân tháng dưới 5 triệu đồng thìcơ quan chi trả tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế đối với đối tượng này. Cá nhânphải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong kê khai thunhập. Hàng tháng, cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm gửi báo cáo về cơ quanthuế bản kê khai chi tiết gồm: “họ tên, số chứng minh thư nhân dân, mã số thuế(nếu có), địa chỉ, điện thoại liên lạc của cá nhân, số tiền đã chi trả” để cơquan thuế có cơ sở quản lý và kiểm tra.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòngChính phủ nghiên cứu và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban Pháp chế, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải