BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 534/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa vào, ra KKT-TMĐB Lao Bảo

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 37/HQQT-NVngày 09/01/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về thủ tục hải quan đối vớihàng hóa vào, ra Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt (KKT-TMĐB) Lao Bảo, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ hải quan:

Cục Hải quan Quảng Trị căn cứvào hướng dẫn về hồ sơ hải quan đối với từng loại hình nhập khẩu tại II.2, mục1, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính để triểnkhai thực hiện.

2. Về xác định giá tính thuế:

- Việc xác định trị giá tínhthuế để tính thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa củaKKT-TMĐB Lao Bảo phải thực hiện theo các văn bản hiện hành đã hướng dẫn. Việckiểm tra, xác định trị giá tính thuế đã có văn bản hướng dẫn, bao gồm cả việckiểm tra trị giá khai báo, trường hợp nào thì tham vấn, chấp nhận hay khôngchấp nhận trị giá khai báo. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Quảng Trị nghiên cứuđể áp dụng.

- Giá tính thuế giá trị gia tăngđối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu(nếu có), cộng thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có). Giá nhập khẩu tại cửa khẩu làmcăn cứ tính thuế giá trị gia tăng được xác định theo các quy định về giá tínhthuế hàng hóa nhập khẩu.

3. Về giám sát hàng hóa tại KKT-TMĐBLao Bảo:

a. Đối với hàng hóa từ nướcngoài nhập khẩu vào nội địa qua cổng A (cửa khẩu Lao Bảo), Tổng cục đồng ý đềxuất của Hải quan Quảng Trị tại công văn số 37/HQQT-NV ngày 09/01/2008. Theo đó:

- Nếu hàng hóa đáp ứng yêu cầuniêm phong: sau khi làm xong thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu LaoBảo tiến hành niêm phong, lập biên bản bàn giao chuyển cho Chi cục Hải quan KhuThương mại Lao Bảo (cổng B) để theo dõi, giám sát.

- Nếu hàng hóa không đáp ứng yêucầu niêm phong: Sau khi làm xong thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu LaoBảo thông báo ngay cho Chi cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo (bằng fax) đểgiám sát. Nội dung thông báo: thời gian thông quan, tờ khai hải quan đã làm thủtục nhập khẩu, tên doanh nghiệp nhập khẩu, phương tiện vận chuyển. Chi cục Hảiquan Khu Thương mại Lao Bảo tiến hành kiểm tra lại lô hàng khi có nghi vấn doanhnghiệp lợi dụng vận chuyển hàng hóa nhập khẩu qua KKT-TMĐB Lao Bảo để thẩm lậuhàng hóa của khu này vào nội địa.

b. Đối với hàng hóa từ nướcngoài nhập khẩu vào KKT-TMĐB Lao Bảo qua cổng B không đảm bảo điều kiện để niêmphong khi vận chuyển từ cửa khẩu nhập đến KKT-TMĐB Lao Bảo:

- Cục Hải quan Quảng Trị thựchiện như hướng dẫn tại công văn số 3093/TCHQ-GSQL ngày 08/6/2007; theo đó, đốihàng nhập khẩu không niêm phong được thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa thựchiện tại cửa khẩu nhập.

- Hải quan cổng B phải theo dõi chặtchẽ, nếu doanh nghiệp đã mở tờ khai nhập khẩu nhưng không thấy đưa hàng hóa vềKKT-TMĐB Lao Bảo thì phải xác định và xử lý kịp thời.

- Trong quá trình giám sát hànghóa nhập khẩu vận chuyển từ cửa khẩu nhập vào KKT-TMĐB Lao Bảo qua cổng B, nếuHải quan cổng B phát hiện có nghi vấn hàng nhập khẩu đã bị thẩm lậu vào nội địathì tiến hành kiểm tra lại lô hàng.

- Tăng cường công tác kiểm tra thanhquyết toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 07/9/2005.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC)
- Vụ KTTT;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc