BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5341/BTC-HCSN
V/v Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Toà án nhân dân tối cao
- Kiểm toán Nhà nước
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

Ngày01/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg vềviệc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủtục hành chính.

Saumột thời gian thực hiện, nhiều bộ, ngành, địa phương phản ánh những khó khănliên quan đến việc bố trí nghỉ bù, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức;kinh phí tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy.

Đểđảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức khi được giao nhiệm vụ làm việc vàongày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Tàichính hướng dẫn chế độ trả lương làm việc thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuầnnhư sau:

1. Phạmvi các thủ tục hành chính cần tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy thực hiệntheo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướngChính phủ.

2.Chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy:

Cánbộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được cơ quan bố trí nghỉ bù vào các ngàykhác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiệnchế độ tuần làm việc 40 giờ. Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy hàngtuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được hưởng chế độ tiền lươngcụ thể như sau:

a)Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định và làm thêm ngàythứ 7 mà không được nghỉ bù (hoặc có được bố trí nghỉ bù nhưng có số giờ đượcnghỉ bù không đủ số giờ đã làm thêm vào ngày thứ 7) thì tiền lương làm thêmngày thứ 7 được tính theo quy định tại điểm a, khoản 2, mục IV, Thông tư liêntịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cánbộ, công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ

x

200% hoặc 300%

x

Số giờ thực tế làm thêm

Trongđó:

Mức200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường

Mức300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

b)Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định, làm thêm vàongày thứ 7 và được bố trí nghỉ bù vào ngày khác trong tuần thì tiền lương làmthêm giờ được xác định như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ

x

100% hoặc 200%

x

Số giờ thực tế làm thêm

Trongđó:

Mức100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường

Mức200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

3.Kinh phí làm việc vào ngày thứ bảy:

Hàngnăm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngânsách nhà nước; trên cơ sở kế hoạch làm việc thêm giờ vào ngày thứ bảy hàngtuần; các cơ quan xây dựng dự toán kinh phí cần thiết để trả lương làm thêm vàongày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tổng hợpchung trong dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương để trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

Riêngkinh phí trả lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần thuộc năm 2008, đềnghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương sắp xếp trong phạm vi dự toánngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ LĐTB&XH
- Lưu: VT, Vụ HCSN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh