BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5348/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2484/CT-KT1 ngày 03/10/2007 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việckê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2.c,mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007; điểm 1.2.c, mục III,phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế GTGT đầu vào được khấu trừ; điểm 1.1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTCngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CPngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN; Điều 3Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theoQuyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về banhành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thì:

Trường hợp Công ty cổ phần Hưng Đạtđầu tư xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất không thuộc quyền sử dụng của Côngty, nhưng nhà xưởng này đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định tại Điều3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theoQuyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên thì được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầuvào, đồng thời nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm 1.1, Mục III, PhầnB Thông tư số 128/2003/TT-BTC thì Công ty được trích khấu hao và tính vào chiphí khấu hao tài sản cố định theo mức khấu hao quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên. Công ty phải lưu giữ đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến việcđầu tư xây dựng nhà xưởng nêu trên của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần Hưng Đạt;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương