BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5349/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Lương thực Long An

Trả lời công văn số 55/TCKT-LTLAngày 15/6/2007 của Công ty Lương thực Long An về vướng mắc trong hoạt động xuấtkhẩu ủy thác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 5.3, MụcIV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, Côngty Lương thực Long An được xuất khẩu trực tiếp một phần giá trị hợp đồng, phầncòn lại Công ty ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với các đơn vị được Hiệp hội chỉđịnh, với mức giá ủy thác do Hiệp hội quy định thấp hơn mức giá theo hợp đồngmà Công ty trực tiếp ký với khách hàng nước ngoài thì Công ty Lương thực LongAn không phải lập bổ sung hóa đơn GTGT cho khách hàng nước ngoài đối với phầnchênh lệch giữa giá của hợp đồng xuất khẩu và giá của hợp đồng ủy thác xuấtkhẩu.

Đề nghị Công ty làm việc với cơquan Hải quan, giải trình việc chênh lệch giữa giá trị của các hóa đơn GTGT đãphát hành so với giá trị xuất khẩu ghi trên tờ khai hải quan theo hợp đồng xuấtkhẩu ký với nước ngoài để thanh lý tờ khai hải quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT Long An;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC; TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương