BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5351/TCT-CS
V/v: chính sách miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 3694/CT-KK &KTTngày 06/1 l/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc vướng mắc thực hiện miễngiảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/08/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các điều kiện để được hưởng ưuđãi thuế thu nhập doanh nghiệp, không áp dụng đối với ưu đãi về tiền thuê đất.Các điều kiện để được ưu đãi về tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư trongnước thực hiện theo các quy định hiện hành về tiền thuê đất và đầu tư; Trongđó, danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất phải thực hiệntheo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP Nghị định số 35/2002/NĐ-CP Nghị định số 108/2006/NĐ-CP tương ứng với thời gian có hiệu lực thi hành của các văn bản này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương