BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5353/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được côngvăn số 15/11/TL-TCT ngày 15/11/2007 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng xuấtnhập khẩu Thăng Long hỏi về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại điểm 5 mục IV phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn khi cơ sở kinhdoanh điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc phải sử dụng Phiếuxuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

Trường hợp, cơ sở kinh doanhký hợp đồng mua một số TSCĐ, công cụ, dụng cụ, vật tư nguyên vật liệu có đầy đủhoá đơn chứng minh số hàng trên là hợp pháp và trên hoá đơn ghi địa chỉ mã sốthuế của Công ty chính. Sau đó, Công ty đã có Lệnh điều động nội bộ xuất chuyểnthẳng cho các đơn vị trực thuộc (không qua nhập kho tại trụ sở chính) thì khôngphải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Đơn vị đã kê khai khấu trừthuế GTGT tại trụ sở chính thì không phải kê khai thuế GTGT tại chi nhánh và xínghiệp phụ thuộc.

2. Về thuế TNDN:

Tại Mục II; Mục III Phần EThông tư số 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hànhNghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế TNDN hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh đầu tưxây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiệnmôi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thunhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

...3.4- Được miễn thuế 04năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 07 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề,lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C”.

“1.5- Thuế suất 10% áp dụngđối với: hợp tác xã được thành lập tại địa bàn C; cơ sở kinh doanh mớithành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực A và thực hiện tại địa bàn C”

Tại điểm 5.1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế TNDN hướng dẫn về thuế suất TNDN theo diện mở rộng quy mô:

“- Trường hợp dự án đầu tưvào ngành nghề, lĩnh vực khác hoặc địa bàn khác với trụ sở chính của cơ sở kinhdoanh mà các ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn nêu trên thuộc diệnkhuyến khích đầu tư thì mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với phần thunhập tăng thêm do dự án đầu tư mang lại xác định căn cứ vào mức độ đáp ứng cácđiều kiện ưu đãi đầu tư của dự án”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên,trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng xuất nhập khẩu Thăng Long đang hoạtđộng, có dự án đầu tư Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản Yên Bái (phêduyệt ngày 01/7/2005) tại Huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái (Danh mục C)vàsản phẩm xuất khẩu 100% (Danh mục A) thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn, giảmthuế TNDN theo diện mở rộng quy mô với thời gian ưu đãi miễn 04 năm và giảm 50%số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư nàymang lại. Thuế suất của dự án là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên - Công ty CP ĐT XD XNK Thăng Long;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương