BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5355/TCT-CS
V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Nikko Việt Nam

Trả lời công văn số 97/CV /TCKTngày 1/11/2007 của Công ty Cổ phần Nikko Việt Nam về hạch toán kế toán, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 5.4b mục IV phần B Thôngtư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: “Đốivới hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo,trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ khôngphục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bánhàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuấtbán hàng hóa cho khách hàng”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì khixuất hàng hóa để khuyến mại, Công ty phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT. Trongthời gian từ tháng 6/2007 đến tháng 9/2007 Công ty đã không tính thuế GTGT đốivới hàng khuyến mại thì Công ty lập bảng kê phản ảnh lượng hàng xuất khuyến mạitrong thời gian trên và tính thuế GTGT đầu ra của hàng hóa khuyến mại và căn cứbảng kê để kê khai bổ sung thuế GTGT trên mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theoThông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Về hạch toán chuyển lỗ trong trườnghợp sáp nhập doanh nghiệp: mục VI phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007của Bộ Tài chính về thuế TNDN hướng dẫn:

“2. Cơ sở kinh doanh chuyển đổi loạihình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả giao, bán doanh nghiệpnhà nước), sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản phải thực hiệnquyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loạihình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia tách,giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền.

3. Số lỗ của doanh nghiệp phát sinhtrước khi sáp nhập phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và được tiếptục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi sáp nhập để đảm bảonguyên tắc chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ”.

Điểm 2c Điều 153 Luật Doanh nghiệpquy định: “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại;công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệmvề các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác củacông ty bị sáp nhập”.

Căn cứ các quy định nêu trên,Công ty nhận sáp nhập sau khi đăng ký kinh doanh theo quy định tại Luật doanh nghiệp,được chuyển lỗ của Công ty bị sáp nhập, thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm kểtừ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ tại Công ty bị sáp nhập.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyCP Nikko được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế HN;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương