BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5356/TCT-CS
V/v Thuế TNDN đối với chuyển quyền thuê đất trả tiền hàng năm

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 2995/CT-THDTngày 11/5/2007 và Công văn số 6884/CT-TNNVDT ngày 05/10/2007 hỏi về thuế thu nhậpđối với hoạt động chuyển quyền thuê đất trả tiền thuê hàng năm và góp vốn bằngtài sản trên đất thuê, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về thuế giá trị gia tăng (GTGT),thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất:

- Tại điểm c, Khoản 1, Điều 111 LuậtĐất đai năm 2003 quy định: “1. Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất cócác quyền và nghĩa vụ sau đây: c) Bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sởhữu của mình gắn với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục chothuê đất theo mục đích đã được xác định.”

- Tại Khoản 7, Khoản 8, Điều 6 Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:“7… Đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà để bán, xây dựng cơ sở hạ tầng đểchuyển nhượng của các đơn vị được Nhà nước giao đất, giá tính thuế là giá bánnhà, cơ sở hạ tầng gắn với đất, trừ (-) tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhànước.

8. Đối với hoạt động kinh doanhbất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng được trừ (-) giá đất theo quy địnhđể xác định tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước hoặc để xác định tiền đềnbù khi Nhà nước thu hồi đất tại thời điểm bán bất động sản.”

- Tại điểm 1.2, Mục IV, Phần C Thôngtư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật Thuế TNDN hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng doanh thu bántài sản trên đất và doanh thu chuyển quyền thuê đất để kê khai nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp của từng hoạt động; trường hợp không hạch toán riêng được thì doanhthu chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất bao gồm cả doanh thu bán tàisản trên đất.

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp cơ sở kinh doanh thuê đất của nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tưnhà xưởng, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Sau đó cơ sở kinh doanhđược cơ quan nhà nước cho phép ký hợp đồng chuyển nhượng lại nhà xưởng, tài sảnkèm theo đất thuê cho bên mua. Bên mua nhà xưởng, tài sản ký lại hợp đồng thuêđất với nhà nước (kể cả thông qua hình thức nhà nước thu hồi đất của bên bán,ký lại hợp đồng thuê đất với bên mua tài sản), thì cơ sở kinh doanh bán tài sảngắn với đất thuê phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN từ hoạt động bán tài sảntrên đất, thu nhập từ chuyển quyền thuê đất, bao gồm cả tiền hỗ trợ đất do bênmua chi trả. Trong trường hợp này không phát sinh tiền sử dụng đất, tiền thuêđất được trừ khỏi doanh thu tính thuế GTGT.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêngdoanh thu bán nhà xưởng, tài sản và doanh thu từ chuyển quyền thuê đất để kê khainộp thuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất riêng; Trường hợp không hạch toánriêng được doanh thu của từng hoạt động thì doanh thu tính thuế thu nhập từchuyển quyền thuê đất là toàn bộ doanh thu bán nhà xưởng, tài sản và doanh thutừ chuyển quyền thuê đất.

2) Về thuế đối với hoạt động gópvốn kinh doanh bằng tài sản gắn với quyền sử dụng đất thuê:

Tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 (nay là Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007)của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, quyđịnh trường hợp chuyển quyền thuê đất không chịu thuế thu nhập từ chuyển quyềnthuê đất, bao gồm:“5. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gópvốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất kinh doanh với tổ chức, cá nhântrong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ quy định trên, trường hợpXí nghiệp tư nhân làm thủ tục, chuyển quyền sở hữu sử dụng tài sản cùng với chuyểnquyền thuê đất để góp vốn thành lập Công ty TNHH, thuộc đối tượng không chịuthuế thu nhập từ chuyển quyền thuê đất.

Kể từ ngày Thông tư số 134/2007/TT-BTCngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo nộidung hướng dẫn tại Thông tư này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Cục QLCS, CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương