BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5366/TCT-HT
V/v chi phí hợp lý, hợp lệ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Liên doanh hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle.
(Địa chỉ: 19 Quảng Trường Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM)

Trả lời Công văn số 107/HC-05 ngày 28/11/2007 của Công ty Liên doanh hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle vềviệc chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN đối với trường hợp của Côngty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.14, mụcIII, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:“Phần chi trang phục bằng tiền chongười lao động vượt quá 1.000.000 đồng/năm” thuộc các khoản chi không đượctính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế.

Trường hợp Công ty Liên doanhhữu hạn Khách sạn Chains Caravelle, hàng năm trang bị cho nhân viên 3 bộ đồngphục để phục vụ trong khách sạn thì Công ty được phép tính vào chi phí khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN khoản chi phí trang phục không được vượt quá1.000.000đồng/năm và có đầy đủ hoá đơn chứng từ hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyLiên doanh hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(3b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương