BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5367/TCT-CS
V/v Chính sách thuế đối với hợp đồng sản xuất chương trình truyền hình

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng;
- Cục Thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1454/CT-TT &HTngày 1/10/2007 của Cục Thuế TP. Hải Phòng và công văn số 313-CV/UBKTTU ngày 26/11/2007của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng về chính sách thuế đối với các hợp đồngsản xuất chương trình truyền hình của Xưởng phim truyền hình Hải Phòng, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xưởng phim truyền hình Hải Phòng(bên A) đã ký hợp đồng với Công ty CP Thép Cửu Long (bên B) cùng đầu tư và hợptác sản xuất chương trình sân chơi “Con đường chinh phục”, khi chương trìnhđược phát sóng phải kèm theo các chương trình quảng cáo cho Công ty CP Thép CửuLong. Như vậy, khoản chi phí sản xuất chương trình và chi phí phát sóng thườngxuyên bên B phải trả cho bên A theo hợp đồng được coi là chi phí quảng cáo củabên B, bên A nhận tiền chi quảng cáo của bên B phải xuất hóa đơn GTGT và tínhthuế GTGT đối với dịch vụ quảng cáo. Đối với các hợp đồng đầu tư sản xuấtchương trình sân chơi “Con đường chinh phục” do Xưởng phim truyền hình HảiPhòng ký với các tổ chức khác nhằm mục đích quảng cáo tương tự trường hợp nêutrên, Xưởng phim Hải Phòng phải xuất hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT đối với dịchvụ quảng cáo theo quy định.

2. Xưởng phim truyền hình Hải Phòngtrao đổi, bán bản quyền sân chơi cho các đối tác phải xuất hóa đơn GTGT và tínhthuế GTGT đối với hoạt động dịch vụ, áp dụng thuế suất 10% theo điểm 3.28 mụcII phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục ThuếTP. Hải Phòng và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương