BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5368/TCT-CS
V/v sử dụng hoá đơn Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1063/CT-HC-QT-TV-AC ngày 11/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc in,phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, mục VI, phần A,Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành,sử dụng, quản lý hoá đơn có quy định:

1.2- Thời điểm lập hoá đơn:Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiềnphát sinh theo quy định. Khi lập hoá đơn, bên bán phải phản ánh đầy đủ các nộidung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá đơn, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từtrái qua phải. Việc lập hoá đơn có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sangcác liên có nội dung như nhau. Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hoá đơn thì gạchchéo để huỷ bỏ và không được xé rời khỏi quyển hoá đơn và phải lưu đầy đủ cácliên của số hoá đơn.”

Trường hợp người nộp thuế có nhucầu in hoặc đánh máy các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hoá đơn qua máy inkim hoặc máy in laserJet thay cho việc viết bằng tay thì vẫn phải đảm bảo quyđịnh nêu trên là đánh máy một lần in sang các liên có nội dung như nhau.

Để thuận tiện cho việc in, ngườinộp thuế sử dụng hoá đơn tự in trên giấy in liên tục có cacbon. Thủ tục đăng kýsử dụng hoá đơn tự in quy định tại mục V, phần B, Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuếtỉnh Quảng Trị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ, TVQT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương