BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 5376/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Tổng cục Thuế nhậnđược công văn số 387/CV-2007 ngày 03/10/2007 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốctế (Interfood) đề nghị không truy thuế GTGT đối với hàng xuất khuyến mại củaChi nhánh Interfood Hà Nội, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.4 mục IVphần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“Đối với sản phẩm, hàng hoá xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáophục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sửdụng hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sảnxuất kinh doanh hay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền”.

Điểm 5.5 mục IVphần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Hàng hoá, dịch vụ cógiảm giá ghi trên hoá đơn thì trên hoá đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảmgiá, giá bán chưa có thuế GTGT (giá bán đã giảm giá), thuế GTGT, tổng giá thanhtoán đã có thuế GTGT.

Nếu việc giảm giááp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mứcnhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trênhoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Trên hoáđơn phải ghi rõ số hoá đơn và số tiền được giảm giá”.

Căn cứ các hướngdẫn nêu trên, Chi nhánh Interfood Hà Nội thực hiện khuyến mại cho khách hàngtheo chương trình khuyến mại của Công ty phù hợp với nguyên tắc thực hiệnkhuyến mại quy định tại Nghị định số 32/1999/NĐ-CP ngày 05/05/1999 và Nghị địnhsố 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ về hoạt động xúc tiến thương mạithì thuế GTGT đối với các hoá đơn của Chi nhánh xuất hàng khuyến mại từ năm2004 đến năm 2006 được xác định như sau:

- Các hoá đơn xuấthàng khuyến mại, trên hoá đơn chỉ ghi số lượng hàng xuất ra, không tính tiềnhàng và không tính thuế GTGT, nhưng trên hoá đơn không ghi rõ “hàng khuyến mạikhông thu tiền”, nếu các hoá đơn nêu trên phù hợp với chương trình khuyến mạicủa Công ty đã đăng ký với Sở Thương mại hoặc Bộ Thương mại theo quy định thìđược coi là hoá đơn xuất hàng khuyến mại, không tính thuế GTGT.

- Các hoá đơn bánhàng có khuyến mại cho khách hàng bằng hình thức thưởng, trả thưởng, quà tếtkhông phải là khuyến mại bằng hình thức giảm giá. Nếu trên hoá đơn không ghi sốtiền giảm giá thì phải tính thuế GTGT trên toàn bộ giá bán chưa có thuế GTGTcủa hàng bán ghi trên hoá đơn.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế TP. Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tếthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Thực phẩm Quốc tế;
- Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương