BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5377/TCT-CS
V/v Quản lý vé xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 712/CT-HCQTTVACngày 12/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc quản lý vé xổ số kiếnthiết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục II, phần A, Thôngtư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sửdụng, quản lý hóa đơn có quy định:

“Loại hóa đơn quy định tạiThông tư này gồm: - Các loại hóa đơn khác, tem, vé, thẻ in sẵn mệnh giá…”

Tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BTCngày 7/3/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung quy định về in vé xổ sốkiến thiết có quy định:

“- Việc in vé phải được thựchiện ở những doanh nghiệp in nằm trong danh sách các doanh nghiệp in đã đăng kývới cơ quan thuế và có đủ điều kiện để in vé xổ số, bảo đảm an toàn, chống làmgiả. Vé in của mỗi kỳ phát hành phải đủ số lượng phù hợp với cơ cấu giải thưởngtrong thông báo phát hành. Công ty Xổ số kiến thiết có trách nhiệm đăng ký vớicơ quan thuế tỉnh, thành phố trên địa bàn về tên doanh nghiệp in, ký hiệu, sốlượng và mệnh giá vé xổ số của từng đợt in để theo dõi quản lý.”

Tại mục I, mục II Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn hướng dẫn tổ chức vàhoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết có quy định:“Hộiđồng giám sát XSKT được thành lập theo tỉnh, thành phố nơi công ty XSKT đóngtrụ sở chính để thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng, thuhồi thanh hủy vé XSKT các loại bán không hết (vé ế) theo quy định và xử lý mộtsố vấn đề có liên quan đến hoạt động XSKT nhằm bảo vệ quyền lợi

“Thành phần Hội đồng Giám sátXSKT bao gồm:

- Đại diện Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Sở Tài chính - Vậtgiá: Phó Chủ tịch Hội đồng

- Đại diện Thanh tra Nhànước: Ủy viên

- Đại diện Sở Tư pháp: Ủyviên

- Đại diện Sở Công an: Ủyviên

- Đại diện Công ty XSKT: Thưký Hội đồng

Ngoài các thành viên trên, SởTài chính - Vật giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố mời đại diện: Ủy banmặt trận tổ quốc tham gia hoạt động giám sát của Hội đồng”

Căn cứ quy định nêu trên thì véxổ số kiến thiết (XSKT) in sẵn mệnh giá trên vé là một loại hóa đơn đặc thù vàkhi bán vé không phải xuất thêm hóa đơn tổng doanh thu bán vé số. Các Công tyxổ số kiến thiết phải đăng ký in vé số kiến thiết với các Công ty in có đăng kýhoạt động in hóa đơn với cơ quan thuế, ký hiệu vé số, số lượng và mệnh giá vécủa từng đợt in để theo dõi, quản lý. Cơ quan thuế chỉ có chức năng quản lýtheo dõi việc in ấn vé XSKT, việc thanh hủy XSKT là nhiệm vụ của Hội đồng giámsát XSKT theo quy định tại Thông tư số 118/2002/TT-BTC ngày 27/12/2002 của BộTài chính.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnhKiên Giang được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương