BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5378/BTC-CĐKT
V/v: Ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Loscam Việt Nam

Trả lời Công văn không số, nhận ngày 19/04/2007 của Quý Công ty về việc ghi nhận giá trị palet cho thuê vào tài sản cố định của Công ty, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 – Tài sản cố định hữu hình quy định “các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thoả mãn đồng thời tất cả bốn (4) tiêu chuẩn ghi nhận sau:

a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

c) Thời gian sử dụng ước tính thêm trên 1 năm;

d) Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành”.

Xét trường hợp cụ thể của Công ty, do các tấm palet này là kết cấu độc lập, có giá trị dưới 10 triệu đồng nên không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ hữu hình. Khi mua, Công ty ghi nhận giá trị các palet này là công cụ dụng cụ và sau khi xuất cho thuê thì thực hiện phân bổ giá trị của các palet này vào chi phí theo phương pháp phân bổ mà đơn vị lựa chọn cho phù hợp với tình hình thực tế sử dụng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty trình bày bằng văn bản về Bộ Tài chính để được giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Vụ CĐKT&KT

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNGĐặng Thái Hùng