BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 538/TCT-KK
V/v: hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 06 CT/THNVDTngày 2/1/2008 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khấu trừ thuế Giá trịgia tăng (GTGT) đối với hóa đơn kê khai quá hạn so với qui định của Doanh nghiệptư nhân Thành Phát, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết c, điểm1.2, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính và điểm 1.2.c.5, mục III, phần B Thông tư số 32/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụđược khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định sốthuế phải nộp của tháng đó…. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuếGTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kêkhai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thờigian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp củaDoanh nghiệp tư nhân Thành Phát có hóa đơn kê khai quá hạn so với qui định thìsố thuế GTGT đầu vào của hóa đơn này không được khấu trừ mà toàn bộ giá trịtrên hóa đơn được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Thừa Thiên Huế biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- DNTN Thành Phát;
- Lưu: VT; KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến