BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 538/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục công nghệ tin học Ngân hàng

Trả lời công văn số 1152 THNH7 ngày 25/12/2006 của Cục công nghệ tin học Ngân hàng về việc thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore đối với Hợp đồng tư vấn ký giữa Ngân hàng Nhà nước và Công ty tư vấn KPMG Singapore, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì Hợp đồng tư vấn ký giữa Ngân hàng Nhà nước và Công ty tư vấn KPMG Singapore thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN; Cục công nghệ tin học Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thuế GTGT, thuế TNDN khi thanh toán tiền cho Công ty tư vấn KPMG Singapore theo quy định tại Phần B, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Trong trường hợp Công ty tư vấn KPMG Singapore thuộc đối tượng áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore thì các quy định về việc xác định đối tượng được áp dụng Hiệp định, thủ tục thực hiện Hiệp định… liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế đối với Hợp đồng tư vấn này được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần B, Phần C và Phần D Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục công nghệ tin học Ngân hàng được biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương