THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 538/TTg-ĐMDN
V/v thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội đồng quảntrị Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Tờ trình số 616/XMVN-HĐQT ngày 13/4/2007về việc thành lập Công ty cổ phần Tài chính Xi măng, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý thành lập Công ty cổphần Tài chính Xi măng thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam xem xét, cấp phép thành lập và hoạt động Công ty này theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-TB và XH, Nội vụ;
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (5b), 31

KT.THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng