BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5383/TCT-CS
V/v Chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 918/CT-KTNB ngày15/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về chính sách thu lệ phí trước bạ, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật sửađổi bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002: “Văn bản quyphạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng mộtvăn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đóhoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhànước có thẩm quyền.

…Văn bản quy phạm pháp luật khichưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ,bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành thì vẫn còn nguyên hiệu lực và phải đượcnghiêm chỉnh thi hành”.

Như vậy, Thông tư liên tịch số 70/TTLT-BTC-BTS-NHNN ngày 28/7/2003 của liên Bộ Tài chính, Bộ Thủy sản, Ngânhàng nhà nước khi chưa được liên Bộ bãi bỏ thì vẫn có hiệu lực thi hành.

Do đó, người mua tài sản - làtàu đánh cá xa bờ do Chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Sóc Trăngbán đấu giá để thu hồi nợ không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sởhữu, sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 70/TTLT-BTC-BTS-NHNN nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Sóc Trăng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương