BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5385/TCT-CS
V/v Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời Công văn số 4888/STC-QLCSngày 14/9/2007 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận hỏi về việc miễn, giảm tiền sửdụng đất đối với đất được giao cho Công ty TNHH Thanh Nguyên thực hiện dự ánxây dựng trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, Khoản 1, Điều 60Luật Đất đai năm 2003 quy định các trường hợp nhà nước giao đất được miễn, giảmtiền sử dụng đất, tiền thuê đất: “Sử dụng đất để xây dựng công trình côngcộng có mục đích kinh doanh;”

- Tại Khoản 4, Điều 12 Nghị địnhsố 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng quy định vềmiễn tiền sử dụng đất, bao gồm:“Đất xây dựng công trình công cộng có mụcđích kinh doanh (xã hội hóa) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dụcthể thao.”.

- Tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về Về bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư khi Nhà nước thu hồi đất quy định:“Nhà nước tổ chức thực hiện việcbồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng: a) Tổ chức được Nhànước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ, tái địnhcư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy địnhcủa Nghị định này được tính vào vốn đầu tư của dự án;”

- Tại Khoản 1, Điều 5 Nghị địnhsố 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP quy định:“Giá đất tínhthu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao đã được Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố; trườnghợp tại thời điểm giao đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sửdụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phùhợp”.

- Tại điểm 3, Mục V Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 20/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích pháttriển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập:

“1. Cơ sở ngoài công lập hoạtđộng trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, phụcvụ lợi ích công cộng được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất,…

3. Cơ sở ngoài công lập nêutại điểm 1 và 2 khoản V này phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất theo quyđịnh của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có), và được hạchtoán vào vốn đầu tư của dự án…”.

Căn cứ các quy định nêu trên, tổchức, cá nhân được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và tổ chức giảiphóng mặt bằng có chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất thì tiền bồi thường đất,hỗ trợ đất được hạch toán vào vốn đầu tư của dự án. Vì vậy, trường hợp Công tyTNHH Thanh Nguyên được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất (đã hoàn thành việc bồithường và xây dựng xong cơ sở hạ tầng) theo Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày21/3/2006 để thực hiện dự án Trường Mầm non và Trường Tiểu học Tư thục ThanhNguyên. Công ty phải trả tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất phải nộp, việc xácđịnh nghĩa vụ tài chính đối với Công ty được thực hiện như sau:

- Trường hợp dự án nêu trên đápứng đủ điều kiện về thủ tục thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị địnhsố 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hộihóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao (naylà Nghị định số 53/2006/NĐ-CP) thì được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tạiKhoản 4, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ vềthu tiền sử dụng đất. Giá đất tính miễn tiền sử dụng đất không bao gồm khoảnchi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất. Khi giao đất, UBND tỉnh Bình Thuận quy địnhcụ thể việc Công ty phải trả chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất do Nhà nước đãthực hiện và được hạch toán các khoản chi phí này vào vốn đầu tư của dự án.

- Tiền sử dụng đất Công ty phảinộp làm căn cứ miễn, giảm được xác định theo giá đất do UBND tỉnh Bình Thuậnquy định tại thời điểm ban hành quyết định giao đất theo quy định tại Khoản 1,Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP (không bao gồm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầngdo nhà nước đầu tư).

Công ty không được tính giá trịquyền sử dụng đất được miễn vào giá trị tài sản của mình và không được dùng giátrị quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp để vay vốn theo quy định tại Khoản5, Điều 5 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP .

- Công ty phải thanh toán choUBND tỉnh Bình Thuận chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc thực hiện cơ chế thuê cơsở hạ tầng theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nêutrên.

Tổng cục Thuế thông báo để SởTài chính được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế Bình Thuận;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương