BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5386/TCT-CS
V/v Ưu đãi tiền SD đất đối với thương binh.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời Công văn số 1391/CT-THNVDT ngày 01/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỏi về miễn, giảm tiềnsử dụng đất đối với hộ thương binh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 11,Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đấtquy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất:

“2. Trong hộ gia đình có nhiềuthành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm củatừng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa khôngvượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở.

3. Trong trường hợp một hộ giađình hoặc một người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đấtthì được hưởng miễn tiền sử dụng đất; nếu một người thuộc đối tượng được hưởnggiảm tiền sử dụng đất mà có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức caonhất.”

- Tại Khoản 2, Điều 1 Quyết địnhsố 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sungmột số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủvề việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, quy định:“Thân nhânliệt sĩ quy định tại Khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cáchmạng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại Bcó tỷ lệ thương tật suy giảm khả năng lao động do thương tật từ 21% đến 40%...được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.”

- Tại Khoản 6, Điều 2 Quyết địnhsố 118/TTg ngày 27/2/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công vớiCách mạng cải thiện nhà ở quy định:“Trong một hộ gia đình có nhiều thànhviên thuộc diện được ưu đãi về nhà ở, nếu được xét hỗ trợ cải thiện nhà ở thìđược cộng chế độ ưu đãi của từng người thành chế độ ưu đãi của cả hộ, nhưng mứchỗ trợ tối đa không vượt quá mức ưu đãi cao nhất quy định tại Quyết định này.”

Căn cứ các quy định trên, việc xétgiảm tiền sử dụng đất được xác định theo hộ gia đình, không phân biệt địa điểmvà đối tượng được giao đất. Trường hợp hộ gia đình có vợ hoặc chồng hoặc cả vợvà chồng đều là thương binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật,chưa được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ưu đãi đốivới người có công với cách mạng, khi được cấp có thẩm quyền giao đất thì đượccộng chung các mức ưu đãi của từng người để xét miễn, giảm tiền sử dụng đất củahộ, nhưng không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp của thửa đất được giao.

Trường hợp, một vợ hoặc chồng đãđược hưởng miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật ưu đãi người có công vớicách mạng thì chỉ được xét giảm tiền sử dụng đất đối với người chưa được hưởng.

Thủ tục xét hỗ trợ tiền sử dụng đất,mức miễn, giảm tiền sử dụng đất phải đảm bảo theo các quy định tại Khoản 8,Điều 2 Quyết định số 118/TTg và Điều 11, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, Vụ CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương