BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 539/TCT-KK
V/v: hoàn thuế đối với hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1348/CT-KTT1 ngày 25/12/2007 và công văn số 1281/CT-KTT1 ngày 11/12/2007 của Cục Thuế tỉnhThanh Hóa về việc hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn GTGT kêkhai quá hạn so với qui định thuộc dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoànlại của Ban quản lý dự án trẻ em lang thang Thanh Hóa, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại tiết c, điểm1.2, Mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính và điểm 1.2.c.5, mục III, phần B Thông tư số 32/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụđược khấu trừ phát sinh trong tháng nào thì được kê khai khấu trừ khi xác địnhsố thuế phải nộp của tháng đó…. Trường hợp hóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuếGTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kêkhai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thờigian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh”.

Căn cứ vào hướng dẫn trên thì trườnghợp Ban quản lý dự án trẻ em lang thang Thanh Hóa có các hóa đơn kê khai quá hạnthì không được tính khấu trừ số thuế GTGT đầu vào, do đó đơn vị không được xemxét hoàn thuế theo qui định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếtỉnh Thanh Hóa biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý dự án trẻ em lang thang Thanh Hóa
- Lưu: VT; KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến