BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5393/TCT-CS
V/v: giải đáp vướng mắc khi thực hiện Luật quản lý thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trảlời công văn số 3629/CT-THNVDT ngày 20/9/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa vềvướng mắc Luật quản lý thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về thời hạn ra quyết định hoàn thuế đối với trường hợp hoàn thuế trước kiểm trasau.

-Tại khoản 2 Điều 60 Luật quản lý thuế quy định: “2. Đối với hồ sơ thuộc diệnhoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được đủhồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báovề việc chuyển hồ sơ sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau hoặc thông báo lýdo không hoàn thuế.”

-Tại điểm 2.1 Mục II, phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫnthi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế quy định:“2.1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoànthuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là mười lăm ngày làm việc, kể từ ngàynhận được đủ hồ sơ hoàn thuế …”.

-Tại khoản 1 và 2 Mục VII phần A Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:“1.Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày” thì tính liên tục theo dương lịch, kểcả ngày nghỉ.

2.Trường hợp thời hạn được tính bằng “ngày làm việc” thì tính theo ngày làm việccủa cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật: là các ngày theodương lịch trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết (gọi chung là ngàynghỉ)”.

Theođó, tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định chi tiết các tích thời hạnđể thực hiện các thủ tục hành chính thuế. Vì vậy, thời hạn để ra quyết địnhhoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1 Mục II Phần G Thông tư số60/2007/TT-BTC .

2.Về mẫu thông báo nợ thuế và phạt nộp chậm tiền thuế.

- Tạikhoản 4 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên quy định:“4.trường hợp sau ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuếchưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho ngườinộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

Cơquan thuế hàng tháng thông báo số tiền thuế nợ, số tiền phạt còn phải nộp tínhđến tháng được thông báo đối với trường hợp đến kỳ nộp thuế của tháng tiếp sau màngười nộp thuế vẫn chưa nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ của các tháng trướcđó”.

Hiệnnay, Tổng cục Thuế đang hoàn thiện dự thảo Quy trình quản lý thu nợ theo Luậtquản lý thuế, vì vật mẫu thông báo về số tiền thuế nợ và tiền phạt nộp chậm sẽđược ban hành kèm theo quy trình. Khi cơ quan thuế xử lý cụ thể thì phải raquyết định phạt vi phạm hành chính thuế (phạt chậm nộp) theo Thông tư số 61/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật vềthuế.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương