BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 54/BXD-QLN
V/v trả lời CV số 650/CV-SXD ngày 25/10/2007 của Sở XD tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Ngày 25/10/2007 Sở Xây dựng tỉnhPhú Yên có Công văn số 650/CV-SXD về vấn đề có liên quan đến Giấy chứng nhậnquyền sở hữu công trình xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân khi Doanh nghiệp nàychuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Đối với công trình xây dựng đãđược cấp Giấy chứng nhận ghi tên chủ sở hữu là Doanh nghiệp tư nhân thì khichuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định tại Điều 24 của Nghịđịnh 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyềnthực hiện việc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đó choCông ty trách nhiệm hữu hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp của Doanh nghiệptư nhân.

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Phú Yênthực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địabàn khi tổ chức có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
Nguyễn Mạnh Hà