BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5404/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu quặng Barit

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương tạicông văn số 9881/BCT-CNNg ngày 16/10/2008 về việc xuất khẩu quặng barit của cácdoanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; công văn số 10143/BCT-CNNg ngày23/10/2008 của Bộ Công Thương nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quangtại công văn số 2616/UBND-CN ngày 21/10/2008 về việc được tiếp tục xuất khẩu55.000 tấn bột barit trong quý IV năm 2008, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Cục Hải quan thành phố Hải Phòng làm thủ tụcxuất khẩu bột barit của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến hếtngày 31/12/2008 với số lượng là 55.000 tấn. Vì lượng 55.000 tấn bột barit donhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xuất khẩu nên đề nghị Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng giao cho 01 Chi cục Hải quan cảng phù hợp làm thủ tụcxuất khẩu để đảm bảo việc theo dõi số lượng hàng được chặt chẽ và thông báo choUBND tỉnh Tuyên Quang biết;

2/ Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang phối hợp chỉđạo, hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu bột barit trên địa bàn tỉnh tập trunglàm thủ tục xuất khẩu qua Chi cục Hải quan đã được Cục Hải quan thành phố HảiPhòng giao nhiệm vụ để cơ quan Hải quan theo dõi được số lượng xuất khẩu đúng55.000 tấn./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu