VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5405/VPCP-QHQT
V/v danh mục dự án " Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai" sử dụng vốn Nghị định thư Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 130/NKH-KTĐN ngày 18 tháng 9 năm 2007) về việc trình danh mục dự án" Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai" sử dụng vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc sử dụng 44,25 triệu Euro từ vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp để thực hiện dự án " Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai". Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan vận động phía Pháp cung cấp vốn ODA cho Dự án trên. Trong quá trình vận động phía Pháp, đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Việt Nam xác định Pháp là đối tác chiến lược để có thể tranh thủ ODA cho Dự án.

2. Sau khi phí Pháp chấp thuận tài trợ cho Dự án, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn thiện Dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất cơ chế tài chính trong nước dành cho Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
Các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).17

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc