BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5415/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Trảlời công văn số 1623/CT-THDT ngày 12/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về hoànthuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm2 mục I phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn: “Đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mới đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuếtheo phương pháp khấu trừ thuế đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạtđộng, chưa phát sinh thuế đầu ra, và thời gian đầu tư từ một năm trở lên thì cơsở kinh doanh vẫn phải lập tờ khai thuế hàng tháng và được xét hoàn thuế đầuvào theo từng năm dương lịch. Nếu số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư đượchoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo quý(3 tháng liên tục không phân biệt theo năm dương lịch)”.

Căncứ hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư, đã đăng kýkinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì được xét hoàn thuế.Trường hợp Công ty CP VRG Phú Yên mới thành lập từ dự án đầu tư công trình thủyđiện, Công ty đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừvà đã phát sinh thuế GTGT đầu vào của các chi phí khảo sát, lập báo cáo dự án,mua xe ô tô … nhưng do dự án chưa được cấp giấy phép đầu tư nên chưa được hoànthuế GTGT theo hướng dẫn trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương