BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 542/TCT-CS
V/v: thời điểm tính phí chuyển giao công nghệ

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Hà Tây

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chínhphủ tại công văn số 6104/VPCP-KTTH ngày 25/10/2007 của Văn phòng Chính phủ, BộKhoa học và Công nghệ đã có Giấy xác nhận đăng ký Hợp đồng chuyển giao côngnghệ số 2829/XN-BKHCN ngày 31/10/2007 về thời điểm tính phí chuyển giao côngnghệ của Hợp đồng Trợ giúp kỹ thuật (sản xuất bia Heineken, Tiger, Amber vàBivina) ký ngày 16/4/2007 giữa Heineken Supply Chain B.V., Hà Lan và Công tyTNHH Nhà máy Bia Hà Tây được tính từ ngày 01/10/2003 và Giấy xác nhận đăng kýHợp đồng chuyển giao công nghệ số 2830/XN-BKHCN ngày 31/10/2007 về thời điểmtính phí chuyển giao công nghệ của Hợp đồng Trợ giúp kỹ thuật (sản xuất biaHeineken, Tiger, Amber và Bivina) ký ngày 16/4/2007 giữa Heineken Supply ChainB.V., Hà Lan và Công ty Liên doanh Nhà máy Bia Việt Nam được tính từ ngày01/7/2004.

Tổng cục Thuế sao gửi hai giấy xácnhận nêu trên để Cục thuế hướng dẫn nghĩa vụ thuế của các Công ty liên quan đếnHợp đồng trợ giúp kỹ thuật nêu trên theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếthành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh Hà Tây được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương