BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 542/TCT-PCCS
V/v: Thuế thu nhập đối với vỏ hạt điều thu hồi sau sản xuất

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Phước

Trả lời công văn số 2509/CT-TTr ngày 12/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Phước hỏi về việc tính thuế thu nhập đối với vỏ hạt điều thu hồi sau sản xuất sử dụng làm chất đốt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 16 mục V phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

"V. Các khoản thu nhập chịu thuế khác:

16. Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chế biến hạt điều có thu hồi vỏ hạt điều bán thu tiền phải xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Trường hợp, doanh nghiệp sử dụng vỏ hạt điều làm chất đốt để sản xuất hạt điều thì không phải là tiêu thụ phế liệu, phế phẩm và vỏ hạt điều để sử dụng làm chất đốt đó không đưa vào thu nhập chịu thuế khác để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Nam Sơn;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương