VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5424/VPCP-V.I
V/v thanh tra việc sử dụng đất trồng cao su tại Cty Cao su Tân Biên

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2007

Kính gửi: Thanh tra Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận được tiếp theo Báo cáo của Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc sử dụng đất trồng cao su tại Công ty Cao su Tân Biên, liên quan đến cán bộ lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra, có kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Thanh tra Chính phủ biết, thực hiện (xin sao gửi tài liệu kèm theo)./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Bộ NN&PTNT;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- VPCP: BTCN;
các Vụ: NN, V.II, Website CP, TH;
- Lưu: VT, V.I (3) ĐH.16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc