BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5427/TCT-CS
V/v: báo cáo về việc hoàn thuế GTGT của Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Nghệ An

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 51/2007/CV-HTS ngày 18/12/2007 của Công ty LiênDoanh Hồng Thái-SIT Việt Nam (bản photo đính kèm) về việc hoàn thuếGTGT.

Vềvấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4880/TCT-CS ngày 21/11/2007 trả lờiCông ty Liên Doanh Hồng Thái-SIT. Tuy nhiên, Công ty lại tiếp tục có công vănsố 51/2007/CV-HTS nêu trên, trong đó có nêu vướng mắc về chính sách thuế.

Đểcó cơ sở xem xét, trả lời Công ty và báo cáo Bộ, đề nghị Cục thuế tỉnh Nghệ Anbáo cáo các nội dung sau:

1.Tình hình thực hiện dự án đầu tư của Công ty.

2.Các hóa đơn GTGT đầu vào của dự án có hợp lý, hợp lệ để hoàn thuế không.

3.Trong quá trình giải quyết trường hợp của Công ty, Cục thuế có phát hiện đượcnhững vấn đề gì khuất tất không.

Báocáo (gửi kèm các tài liệu, hồ sơ liên quan – nếu có) đề nghị gửi về BanChính sách thuế - Tổng cục Thuế trước ngày 05/01/2008.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHÍNH SÁCH THUẾ
Cao Anh Tuấn