BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 543/BTC-TCDN
V/v: Mức thu lệ phí xuất khẩu cà phê năm 2008

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam

Trả lời công văn số 134/VICO-BC ngày30/11/2007 của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam về mức phí xuất khẩu cà phê năm2008, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ vào đánh giá thực hiệnthu chi tài chính năm 2007 và dự toán thu chi năm 2008 của Hiệp hội Cà phê Ca caoViệt Nam, Bộ Tài chính thông báo mức thu lệ phí từ 1/1/2008 đến 31/12/2008 là0,4 USD/tấn cà phê nhân xuất khẩu (Tăng so với mức thu lệ phí năm 2007 là 0,1USD/tấn cà phê nhân xuất khẩu)

2/ Về cơ chế quản lý thu chi, đềnghị Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam thực hiện theo công văn số 867/BTC-TCDN ngày19/01/2006 của Bộ Tài chính./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà