BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 543/TCT-PCCS
V/v: Miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2899/CT-THDT ngày 18/12/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về chính sách miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, cụ thể như sau:

"a) Ba năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

b) Bảy năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

c) Mười một năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

d) Mười lăm năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn"

Căn cứ vào quy định nêu trên đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước 11 năm nếu đáp ứng được các điều kiện ưu đãi.

2. Tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên quy định: "Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp"

Căn cứ vào quy định nêu trên, Doanh nghiệp có cơ sở kinh doanh xăng dầu hoạt động trên diện tích đất của doanh nghiệp có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng thực hiện di chuyển đến nơi thuê đất mới thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn thì không thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất do di dời. Nếu dự án được di chuyển tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn do Doanh nghiệp trực tiếp thuê đất của Nhà nước thì thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương