BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 5430/TCHQ-GSQL
V/v xuất trả hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH sản xuất và thương mại hóa chất thiết bị Đại Việt
(Đ/c: Số 43, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 39/CV-ĐV ngày16/10/2008 của Công ty về việc xuất trả lại hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm 8, mục I và điểm 2mục III Phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính: Hànghóa xuất trả ra nước ngoài phải làm thủ tục hải quan tại nơi đã làm thủ tụcnhập khẩu hàng hóa đó hoặc tại các nơi làm thủ tục khác (không cùng một cửakhẩu), nhưng đều trực thuộc một Cục Hải quan địa phương thì được xét hoàn thuếnhập khẩu đã nộp và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Do vậy, nếu đề nghị của Công ty đượclàm thủ tục xuất trả qua cửa khẩu Móng Cái – Quảng Ninh 03 tấn sodium saccharinđã nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) theo tờ khai số6417 NK/KD/HN ngày 23/8/2008 để làm thủ tục hoàn thuế đã nộp là không thể thựchiện được.

2. Trường hợp việc xuất trả khôngliên quan đến việc hoàn thuế đã nộp, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty đượclàm thủ tục xuất trả 03 tấn sodium saccharin trên cho người bán tại cửa khẩuMóng Cái – Quảng Ninh. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất trả, Công ty phải có vănbản giải trình về lý do xuất trả, cam kết số hàng xuất trả đúng là số hàng đãlàm thủ tục nhập khẩu và không làm thủ tục hoàn thuế đã nộp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công tybiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh;
- Cục HQ Lạng Sơn;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh