BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5435 TM/XNK
V/v Tạm nhập tái xuất lốp ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng
19 Ký Con, Hải Phòng

Trả lời công văn số 574/CV-CT ngày 04/10/2004 của Công ty Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng về vấn đề nêu trên:

Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 củ Bộ trưởng Bộ Thương mại;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Thương mại Dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng được kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất (mua của khách hàng Hồng Kông bán cho khách hàng Trung Quốc) theo các quy định sau:

1. Tên hàng: lốp ô tô đã qua sử dụng (bao gồm cả vành, săm, yếm, ốp la răng)

2. Trị giá: khoảng 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ)

3. Cửa khẩu nhập hàng: cảng Hải Phòng

4. Cửa khẩu xuất hàng: cảng Hải Phòng và Sóc Giang (Cao Bằng)

Công ty phải thực hiện đúng các quy định tại “Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Công ty phải yêu cầu người bán và người mua chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về mặt hàng theo Luật pháp quốc tế, Luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế đối với mặt hàng này.

Công ty tuyệt đối không được lợi dụng việc tạm nhập tái xuất theo công văn này để thẩm lận hàng hoá vào trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp chỉ đạo Công ty Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng thực hiện đúng các quy định trên đây.

Vào ngày 25 hàng tháng, Công ty Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Văn bản này có giá trị đến 31/12/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu