BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5436TM/XNK
V/v Quả cảnh hàng hoá

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Công ty Hữu hạn Vật Lưu Quốc tế Hồng Hà Trung Quốc

Trả lời đơn xin quá cảnh của Công ty Hữu hạn Vật Lưu Quốc tế Hồng Hà Trung Quốc số 07/VL-BTM ngày 12/09/2004,

Địa chỉ: số B-12, phố Quảng Ninh, Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc

Số điện thoại: 0086.873.3424319; số fax: 0086.873.3424319

Tài khoản số 81130492208081001 Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, chi nhánh Hà Khẩu.

Bộ Thương mại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép Công ty Hữu hạn Vật Lưu Quốc tế Hồng Hà Trung Quốc quá cảnh hàng hoá theo các quy định sau đây:

1. Tên hàng và số lượng:

- Quặng đồng: 600 tấn; Quặng oxit nhôm: 400 tấn

- Quặng Măng gan: 600 tấn; Quặng crôm: 600 tấn;

2. Trị giá: 680.000 USD (sáu trăm tám mươi ngàn đô la Mỹ)

3. Bao bì và ký mã hiệu: đóng trong bao, túi, thùng hoặc để rời

4. Cửa khẩu nhập hàng: Cảng Hải Phòng

5. Cửa khẩu xuất hàng: Lào Cai

6. Tuyến đường vận chuyển: Hải Phòng - Lào Cai - Hà Khẩu

7. Phương tiện vận chuyển: toa xe, ô tô, tàu biển

8. Thời điểm quá cảnh: dự kiến từ tháng 10/2004 đến hết ngày 31/12/2004

9. Tuân thủ luật pháp Việt Nam về quá cảnh hàng hoá.

Việc vận chuyển hàng hoá quá cảnh lãnh thổ Việt Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuất nhập khẩu Thăng Long đảm nhiệm.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu