BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5443/TCT-KK
V/v: đăng ký thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Kon Tum

Trảlời Công văn số 2152/CT-KK &KTT ngày 23/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum vềviệc kê khai đăng ký thuế khi doanh nghiệp tư nhân xin chuyển đổi loại hìnhsang thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiệntại, các doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình phải thực hiện việc kê khai đăngký thuế theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục IV, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTCngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính. Theo đó: “Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệptư nhân) chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ loại hình doanh nghiệp này sangloại hình doanh nghiệp khác theo quy định của Luật doanh nghiệp phải thực hiệnkê khai đăng ký thuế với cơ quan Thuế”.

Căncứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tư nhân kết thúc hoạt động,phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo hướng dẫn tại Mục III,Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổchức nộp thuế sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khi hoạtđộng trở lại (kể cả trường hợp doanh nghiệp tư nhân sau khi làm thủ tục chấmdứt mã số thuế, kết thúc hoạt động và thành lập Công ty TNHH mới) phải làm hồsơ đăng ký thuế mới và được cấp mã số thuế mới theo hướng dẫn tại Thông tư số85/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT; KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến