BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5444/TCT-KK
V/v: Kê khai, quyết toán thuế tập trung

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Ngân hàng Standard Chartered – Chi nhánh HàNội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số SCB 190907 ngày26/9/2007 của Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Hà Nội (kèm giấy uỷquyền ngày 7/11/2007 của Ngân hàng Standard Chartered tại Anh uỷ quyền cho Chinhánh Ngân hàng Standard Chartered tại Hà Nội làm việc với cơ quan thuế ViệtNam) về việc đề nghị cho Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Hà Nội thựchiện kê khai, quyết toán thuế tập trung cho hai chi nhánh ngân hàng StandardChartered tại Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 4 Luật Quản lý thuế quy định: “Việc quản lýthuế được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của phápluật có liên quan”.

Điều 37 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/3/2006 của Chínhphủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liêndoanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nướcngoài tại Việt Nam quy định: “Trường hợp ngân hàng nước ngoài có hai hoặcnhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam, tài chính, hạch toán, báo cáo của cácchi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam bao gồm cả việc kê khai, nộp vàquyết toán thuế được thực hiện trên cơ sở tổng hợp tại một chi nhánh do ngânhàng nước ngoài lựa chọn và đăng ký với Ngân hàng Nhà nước”.

Ngày 11/10/2006, tại công văn số 8713/NHNN-CNH của Ngânhàng Nhà nước Việt Nam xác nhận việc Ngân hàng Standard Chartered đã đăng kýthực hiện tài chính, hạch toán, báo cáo (bao gồm cả việc kê khai, nộp và quyếttoán thuế) trên cơ sở tổng hợp tại Ngân hàng Standard Chartered- Chi nhánh HàNội.

Căn cứ quy định nêu trên và đối chiếu với các quy định củaLuật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợpNgân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánhhạch toán phụ thuộc Ngân hàng Standard Chartered- Chi nhánh Hà Nội thì đề nghịNgân hàng liên hệ với Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục đóng mã sốthuế 10 số và mở mã số thuế phụ thuộc 13 số cho chi nhánh tại tại Thành phố HồChí Minh.

Ngân hàng Standard Chartered - Chi nhánh Thành phố Hồ ChíMinh vẫn phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục Thuế Thành phố Hồ ChíMinh theo quy định đối với đơn vị phụ thuộc; Ngân hàng Standard Chartered – Chinhánh Hà Nội thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các hoạt động kinh doanh phátsinh tại Hà Nội và các khoản kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế chung bao gồmcả chi nhánh ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng Standard Chartered –Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Ngân hàng
Standard Chartered – CN TP HCM
-
Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến