BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5447/TCT-QLN
V/v: xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 4083 CT-QLN ngày 13/12/2007 của Cục Thuế tỉnhĐắk Lắk đề nghị hướng dẫn xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Đối với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, giao, bán trước ngày1/7/2007 thuộc đối tượng xem xét xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sáchnhà nước: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các đơn vị lập đầy đủ thủ tục, hồ sơđề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tạiThông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 và hướng dẫn tại Công văn số 6743/BTC-TCDN ngày 22/5/2007 của Bộ Tài chính.

2.Đối với các tổ chức, hộ kinh doanh nợ thuế khác nếu thuộc các trường hợp đượcxử lý giãn nợ hoặc xóa nợ theo Điều 49, Điều 65 của Luật Quản lý thuế thì CụcThuế hướng dẫn lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyềnquyết định.

3.Đối với các trường hợp khác không xử lý được theo quy định của Luật Quản lý thuếthì Cục Thuế tiếp tục phân loại, đối chiếu và kiểm tra đôn đốc thu vào ngânsách nhà nước.

4.Đối với các trường hợp đã giải thể nhưng không đúng trình tự pháp luật; cáctrường hợp đã bỏ trốn, mất tích nay không còn đối tượng để thu và các trường hợpđã áp dụng các biện pháp nêu trên không xử lý được thì Cục Thuế tổng hợp riêngchờ hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để xử lý.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT; QLN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến