TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5448/TCHQ-KTTT
V/v Thuế NK đối với hàng NK để tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Thương mại (Vụ Quản lý Đầu tư)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Đầu tư nước ngoài)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 90480/WSRV ngày 28/9/2004 của Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng đề nghị miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng như: đệm, ruột gối, tấm phủ giường, chăn, ga trải giường, vỏ gối, tấm bảo vệ đệm nhập khẩu để trang bị cho phòng khách của khách sạn theo Luật Đầu tư nước ngoài . UBND tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy phép Đầu tư số 2616/UBBT-PPLT ngày 13/7/2004 cho phép Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng nhập khẩu đối với số hàng nêu trên để tạo tài sản cố định và được miễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và phụ lục II, phần II, mục B ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên, thì: các mặt hàng nêu trên không có tên trong Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế nhập khẩu một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế. Theo Doanh nghiệp cho rằng các mặt hàng trên đi theo giường được miễn thuế để phục vụ cho phòng khách của khách sạn.

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho ý kiến để Tổng cục Hải quan trả lời cho Công ty TNHH Khu du lịch Cát Trắng tỉnh Bình Thuận và hướng dẫn cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An