BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 545/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 26/CT-THDT ngày 3/1/2007 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vướng mắc ưu đãi thuế TNDN đối với dự án thành lập công ty TNHH Janhold-OSC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 308/TCT-PCCS ngày 16/1/2007 hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư thành lập trước hoặc sau ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư có hiệu lực thi hành (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 308/TCT-PCCS ngày 16/1/2007 của Tổng cục Thuế.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương