THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 545/TTg-QHQT
V/v dự án trồng cây cao su tại tỉnh Công-pông-thom, Campuchia

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Công ty Cao su Tân Biên.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2128/BKH-TĐ &GSĐT ngày 27 tháng 3 năm 2008 về dự án trồng cây cao su tạitỉnh Công-pông-thom (Campuchia), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhậnđầu tư cho Dự án trồng cây cao su tại tỉnh Công-pông-thom (Campuchia) của Côngty Cao su Tân Biên-Công-pông-thom.

2. Giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chỉ đạotriển khai, theo dõi kiểm tra để đảm bảo việc đầu tư của Dự án có hiệu quả vàtự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư của Dự án./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: KTN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (4b)./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải