VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5450/VPCP-CN
V/v công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2004

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5577/BKH-TĐ &GSĐT ngày 06 tháng 9 năm 2004) về công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2004; nhằm thực hiện tốt, đẩy mạnh và tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch; bố trí đầu tư theo quy hoạch được duyệt; tổ chức tốt việc đánh giá đầu tư của ngành và địa phương (cả tổng thể và theo từng dự án đầu tư); kiện toàn bộ máy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện quy định giám sát đầu tư đã hướng dẫn; chủ động có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại trong đầu tư và xây dựng của ngành và địa phương mình.

2. Các Bộ, ngành khẩn trương phối hợp ban hành quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành liên quan trên cơ sở đánh giá các yêu cầu mới về quản lý đầu tư, thể chế hoá các quy định về giám sát đánh giá đầu tư trong nội dung dự thảo Nghị định về quy chế quản lý đầu tư trình Chính phủ và chuẩn bị dự án Luật Đầu tư trình Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành các địa phương và cơ quan liên quan biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự