BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5452/TCT-CS
V/v đối tượng chịu thuế GTGT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty Tài chính Dầu khí.

Trả lời côngvăn số 5984/TCDK-KT ngày 23/11/2007 của Công ty Tài chính Dầu khí về đối tượngchịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 20 Điều6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 quy định: “Môi giới chứngkhoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoáncho khách hàng”.

Điểm 1.7, MụcII Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnđối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT: “Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tưbao gồm hoạt động cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiết khấu thương phiếu vàgiấy tờ có giá trị như tiền, bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, chothuê tài chính của các tổ chức tài chính tín dụng tại Việt Nam; các hoạt độngchuyển nhượng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, LuậtDoanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp); hoạt động kinh doanh chứngkhoán, bao gồm môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư, bảo lãnh phát hành,tư vấn đầu tư chứng khoán”.

Điểm 2.4, MụcII, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanhlàm đại lý bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ sởkinh doanh làm đại lý dịch vụ bưu điện, bảo hiểm, xổ số, bán vé máy bay thựchiện cung ứng dịch vụ theo đúng giá quy định của cơ sở giao đại lý hưởng hoahồng thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với doanh thu hàng hoá, dịch vụnhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng”.

Căn cứ cáchướng dẫn trên, trường hợp Công ty Tài chính Dầu khí thực hiện hoạt động làmđại lý nhận lệnh mua, bán chứng khoán của khách hàng cho một số Công ty chứngkhoán dưới hình thức phòng giao dịch và hưởng phí hoa hồng môi giới thì dịch vụnày không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuếthông báo để Công ty Tài chính Dầu khí biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC, Vụ CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương