BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5459/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

-Công ty TNHH Đông Dương;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Tổngcục thuế nhận được công văn số 243- 2007/CV ngày 25/10/2007 của Công ty TNHHĐông Dương và công văn số 250/CV-AFC ngày 2/8/2007 của Công ty TNHH kiểm toánvà tư vấn tài chính kế toán (AFC) đề nghị hướng dẫn việc thu nộp thuế và xuấthoá đơn đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhận lại bằng tàisản giữa Công ty AFC và Công ty Đông Dương. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ýkiến như sau:

1.Về việc nộp thuế cua Công ty AFC:

Căncứ điểm 1.6 mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 củaBộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT và Điều 10, Điều 12 Nghị định số 24/2007/NĐ-CPngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhậpdoanhnghiệp. Theo quy định trên, trường hợp Công ty AFC đã có quyền sởhữu lô đất tại số 4Nguyễn Đình Chiều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thìkhi Công ty AFC được phépchuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công tyĐông Dương theo quy định của phápluật, Công ty AFC có nghĩa vụ kê khai,nộp thuế như sau:

-Côngty AFC phải xuất hoá đơn GTGT cho Công ty Đông Dương đối với phần đất chuyểnnhượng. Hoá đơn này dòng thuế GTGT không ghi và gạch chéo để Công ty Đông Dươnglàm căn cứ để chuyển quyền sở hữu tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

-Công ty AFC phải nộp thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đấtđối với phần diện tích đất chuyển nhượng.

Khi Công ty AFCnhận lại quyền sở hữu 2.507,228 m2 sàn xây dựng trong toà nhà từ Công ty ĐôngDương theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư phân chia sản phẩm thì Công ty AFCphải làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và nộp lệ phí trước bạ theo quy định hiệnhành.

2.Về việc nộp thuế của Công ty Đông Dương:

-Trường hợp Công ty Đông Dương được nhận quyền sử dụng đất từ Công ty AFC theoquy định của pháp luật, Công ty Đông Dương phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữuvà kê khai nộp lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.

-Khi Công ty Đông Dương chuyển giao quyền sở hữu 2.507,228 m2 sàn xây dựng trongtoà nhà cho Công ty AFC (theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư phân chia sảnphẩm số 209/HTĐT ), bán cho cán bộ, nhân viên Công ty AFC và bán ra ngoài hoặccho thuê thì Công ty Đông Dương phải xuất hoá đơn, kê khai và nộp thuế giá trịgia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuếtrả lời để các Công ty biết và đề nghị các Công ty liên hệ với cơ quan thuế địaphương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế, CST;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương