BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5460/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH LNS.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 06LNS/VP ngày 22/11/2007 của Công ty TNHH LNS đềnghị hướng dẫn vướng mắc về việc lập hoá đơn GTGT và kê khai khấu trừ thuếGTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 1, mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:''Tổchức, cá nhân khi bán trao đổi hàng hoá, dich vụ phải lập hoá đơn theoquy định và giao cho khách hàng.

Thờiđiểm lập hoá đơn: Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ vàcác khoản thu tiền phát sinh theo quy định''.

Tạiđiểm 1.2.c, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:''Thuế đầuvào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào đượckê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phânbiệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứngtừ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dich vụ mua vào phát sinh trong thángnhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếpsau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phátsinh''.

Tạimục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn:''Cơ sở kinh doanh khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải thực hiệnchế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật ''.

Căncứ các hướng dẫn trên, việc lập hoá đơn GTGT, kê khai khấu trừ thuế GTGT củacác bên tham gia Hợp đồng mua bán sắt thép trả chân như phản ánh tại công vănsố 06LNS/VP ngày 22/11/2007 của Công ty TNHH LNS được xử lý như sau: Do việcbán hàng trả chậm sau khi thanh toán đủ tiền hàng Bên bán mới xuất hoá đơn GTGTcủa hàng hoá đã bán liên quan đến trách nhiệm của cả bên mua và bên bán nên:

Đốivới Bên Bán hàng: Do vi phạm việc không kịp thời lập hoá đơn GTGT cho sốhàng hoá đã giao cho người mua nên bị xử phạt vi phạm theo quy định tại Khoản2, Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định vềin, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn;

Đốivới Bên mua hàng (Công ty TNHH LNS):

Đượckê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn GTGT do các Bên bán hàng giaocho sau khi Công ty TNHH LNS tiêu thụ số hàng hoá mua trả chậm và thực hiệnthanh toán tiền theo hợp đồng nếu hoá đơn đó phát sinh trong tháng hoặc phátsinh trong các tháng trước chưa kê khai kịp nhưng thời gian tối đa không quá 03tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh.

Việckê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khaikịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tốiđa là 03 tháng kể từ thời điểm kê khai của tháng phát sinh không phụ thuộc theonăm Tài chính, vì việc xác định năm Tài chính chỉ liên quan đến việc xác địnhnghĩa vụ thuế TNDN.

Tổng cục Thuếthông báo để Công ty TNHH LNS biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương đểđược hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương