BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5463 TM/XNK
V/v Nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp 2004

Hà Nội , ngày 21 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng)
21 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Trả lời công văn số 2159/VLN ngày 15/10/2004 của Công ty Vật tư Công nghiệp Quốc phòng về vấn đề nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 2722/QĐ-CLH ngày 14/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về bổ sung hạn mức nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp năm 2004;

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Vật liệu Công nghiệp Quốc phòng được nhập khẩu như sau:

- Thuốc nổ TNT : 500 tấn

- PENT (ten) : 100 tấn

- Hexogen (RDX) : 50 tấn

Việc nhập khẩu được thực hiện theo quy định hiện hành.

Văn bản này có giá trị đến 31/12/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự