BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5464 TM-XNK
V/v Bổ sung tên hàng chuyển khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh
86 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

Đồng kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 797 CV/XNK ngày 18/`0/2004 của Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh về vấn đề nêu trên;

Căn cứ phụ lục hợp đồng số 09.I PL/SG-QN và 09.I PL/QN-HK ngày 08/10/2004 ký giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh với Công ty Yong Li Developing Co. Ltd Singapore và Công ty Sui Cheong International Limited;

Căn cứ phụ lục hợp đồng số 10.IPL/HK-QN và 10.IPL/QN-PL ngày 08/10/2004 ký giữa Công ty cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh với Công ty Jialing Shiye Enterprise Co. Ltd và Công ty Yong Li Trade Philippines

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung văn bản số 2330 TM/XNK ngày 10/05/2004 và văn bản số 2331 TM/XNK ngày 10/05/2004 của Bộ Thương mại các loại thuốc lá điếu nhãn hiệu dưới đây:

Pect, Stone Forest, Chun cheng, Sai gon, Red 3 ring, Yang Lights, Coconut, Cigaronne, Danasty, Karelia 5.1, Brand, Pride lights.

Các quy định khác nêu tại văn bản 2330 TM/XNK và 2333 TN/XNK dẫn trên của Bộ Thương mại không thay đổi.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự